Thị trường điều chỉnh sau khoảng thời gian tăng liên tục, mặc dù sự điều chỉnh này không quá mạnh nhưng chúng ta cần có những ý tưởng đầu tư cho Q3 và Q4.2023

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *