Một trong những yếu tố kỹ thuật thường hay xuất hiện trong giao dịch là BREAKOUT, nhưng cách giao dịch sau khi xuất hiện tín hiệu này cần phải có những chiến lược cụ thể.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *