Khi có những chuyến thăm từ Mỹ, nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ có những sự kỳ vọng phát triển hơn trong tương lai, nhóm Khu Công Nghiệp đang nổ mạnh về khối lượng, đặc biệt là KBC và IDC

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *