Bối cảnh thị trường chung đang phân cực giữa 2 phe Mua và Bán, sẽ có người hô lên, kẻ bảo sập, với góc độ cá nhân của Minh thì để xác định thị trường sẽ ra sao thì cần phải nhìn lại mọi diễn biến xung quanh để dễ dàng ra quyết định!

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *