Nội dung video gồm 3 phần

Phần 1: Các loại lệnh trong giao dịch

Phần 2: Các thành phần tham gia trên thị trường

Phần 3: Các nhóm ngành trên thị trường

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *