Trong đầu tư, quan trọng nhất là nắm vững chuỗi giá trị, hiểu được mô hình kinh doanh của doanh nghiệp mới nhận biết “Thời điểm tham gia” là lúc nào

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *