Cổ tức là lợi nhuận của doanh nghiệp trả cho cổ đông mỗi năm, gắn bó lâu dài trong quá trình đầu tư, ứng với mỗi một hình thức trả cổ tức thì chúng ta cần hiểu cách hoạt động của doanh nghiệp

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *