Trong quá trình đầu tư, sẽ không ít lần chúng ta cầm những cổ phiếu chưa ra sóng ngành, và cũng đặt câu hỏi cổ phiếu nào mới thật sự mạnh? Video này sẽ hướng dẫn cho anh chị phương pháp xác định.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *