1.Dòng tiền ngắn hạn (Dòng tiền ngắn hạn có tác dụng nhận diện sớm các đợt sóng mới trong một chu kỳ tăng giá, phù hợp với nhà đầu tư thích lướt sóng, ngắn hạn)

Sau khi có đợt điều chỉnh mạnh, tuần trước thị trường đã phục hồi ở hầu hết các nhóm ngành, trong đó đáng chú ý nhất là ngành Công nghệ, Chứng khoánThuỷ sản.

Trong các ngành được đề cập thì VGI, FTS, VHC là những cổ phiếu đứng đầu danh sách tăng mạnh trong tuần, ngoài ra chúng ta còn có các cổ phiếu thuộc ngành khác như GMD, TNH, VIF, VGS, DGC.

Nhóm cổ phiếu được Nước Ngoài mua ròng trong tuần trước gồm:

TOP 1: HPG

TOP 2: SSI

TOP 3: NVL

=> Đối với nhà đầu tư lướt sóng, bám sát các cổ phiếu có sự phục hồi mạnh hơn thị trường sau những đợt điều chỉnh mạnh để bám sát thị trường.

2.Dòng tiền trung – dài hạn (Dòng tiền trung – dài hạn phù hợp với nhà đầu tư nắm giữ từ 6 – 12 tháng, tập trung bám theo dòng tiền Khối Ngoại)

TOP ngành được Nước Ngoài quan tâm từ tháng 12/2023 đến nay

TOP 1: Ngân hàng

TOP 2: Thép

TOP 3: Thuỷ sản

Trong đó:

Những cổ phiếu được quan tâm ở nhóm ngân hàng gồm: MSB, STBCTG,….

Những cổ phiếu được quan tâm ở nhóm Thép gồm: HPG, HSGVGS

Những cổ phiếu được quan tâm ở nhóm Thuỷ sản gồm: ASM

=> Đối với nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, ít thời gian giao dịch lướt sóng, nên ưu tiên lựa chọn ngành hoặc cổ phiếu được Nước Ngoài quan tâm trong vòng 3 tháng gần nhất.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *