Khái niệm GDP trong học thuật và đầu tư sẽ hoàn toàn khác nhau và sẽ có các vấn đề thực tiễn cần phải nắm bắt.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *