Khi thị trường điều chỉnh, chúng ta phải có những nhìn nhận thực tế ở góc độ đầu tư, việc điều chỉnh đó có thật sự nghiêm trọng hay không để ra quyết định cho việc tiếp tục nắm giữ cổ phiếu.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *