Cổ phiếu quốc dân đã có những diễn biến vĩ mô như thế nào? Ngoài ra hành động của nước ngoài và cá nhân đối với cổ phiếu này ra sao?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *