Tính đến ngày 26/09, Ngân hàng Nhà Nước đã phát hành 50,000 tỷ tín phiếu để ổn định tỷ giá, điều này có làm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, cần phải có những hoạch định thế nào?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *