Lạm phát tăng sẽ có những mặt lợi về góc nhìn đầu tư, nhưng cũng sẽ có những mặt rủi ro đối với kinh tế trong tương lai, tuy nhiên việc quan trọng trong đầu tư là nhìn nhận được ý tưởng cho nhóm ngành hưởng lợi trong những giai đoạn mới.

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *