Ngân hàng Nhà Nước bơm 10,000 tỷ tín phiếu ra mục đích để làm gì??? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự khác nhau giữa tín phiếu và các kênh hút tiền khác

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *