Ngành chứng khoán là ngành có sự tăng giá gắn liền với thị trường chung, tuy nhiên không phải cổ phiếu nào cũng sẽ tăng mạnh, nó sẽ còn phụ thuộc vào vấn đề “Hiệu quả sử dụng vốn” của doanh nghiệp, vậy yếu tố này sẽ làm rõ thế nào?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *