Năm 2023 được gọi là năm bản lề của đầu tư công, trong giai đoạn này, mục tiêu của chính phủ là đẩy mạnh triển khai giả ngân vốn xây dựng hạ tầng để phục hồi kinh tế, tuy nhiên ngành xây dựng và vật liệu xây dựng vẫn chưa có sự khả quan trong 6 tháng đầu năm, vậy giai đoạn 6 tháng cuối năm sẽ thế nào?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *