Thị trường bị bán mạnh, hiện tượng Margin Call xuất hiện trên diện rộng, điều gì xảy ra hiện tại và thị trường có giảm mạnh nữa không?

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *