Nội dung video gồm 3 phần

Phần 1: Những yếu tố vĩ mô cần biết

Phần 2: Xu hướng ngành

Phần 3: Báo cáo tài chính

By Hoàng Minh

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *